നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞ യു.ആർ.എൽ പ്രകാരം ഈ ബ്ലോഗിലാണ് എത്തിയത്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അവിടെ എത്താൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക!

Saturday, September 17, 2011

കണ്ണൂരിൽ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ

കണ്ണൂരിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ
കണ്ണൂർ സൈബർമീറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിശ്വമാനവികം 1-ൽ എത്തുക
http://easajim.blogspot.com/2011/09/blog-post_14.html